Vedtægter

Vedtægter for ID Psykoterapeutisk Forening.

Download vedtægterne IDPF-vedtaegter-2017

 

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

§ 1. Navn, hjemsted og medlemmer

§ 1,1
Foreningens navn er ID Psykoterapeutisk Forening

§ 1,2
Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl

§ 1,3
Foreningen er stiftet 22. oktober 2004.

§ 1,4
Foreningens ordinære medlemmer er ID Psykoterapeuter som er certificeret fra et godkendt ID Psykoterapeutisk uddannelsessted.

§ 1,5
Foreningens aspirantmedlemmer er studerende, som har afsluttet den teoretiske del på et godkendt ID Psykoterapeutisk uddannelsessted.

§ 2. Vision

§ 2,1
Det er foreningens vision at tjene menneskelig udvikling på vejen mod selvrealisation og individuation.

§ 3. Værdigrundlag

§ 3,1
Foreningens medlemmer forpligter sig igennem deres medlemskab til at værne om den Integrative og Dynamiske forståelse af menneskelig udvikling og forandring der ligger til grund for deres ID certificering.

§ 4. Formål

§ 4,1
At sikre og udvikle kvaliteten af ID Psykoterapeutisk arbejde
At varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer vegne.
At sikre klienter tryghed i valget af ID Psykoterapeutisk Forenings medlemmer
At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.
At styrke samarbejdet mellem ID Psykoterapeutisk Forenings medlemmer.
At arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse
§ 5. Medlemskab

§ 5,1
Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID uddannelsens psykoterapeutiske linier.

§ 5,2
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra godkendte ID Psykoterapeutiske uddannelsessteder, der har afsluttet den teoretiske del af uddannelsen. Aspirantmedlemmer har dog ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg

§ 5,3
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet skema.

§ 5,4
Det er ligeledes tilladt medlemmerne at præsentere sig som medlem af ID Psykoterapeutisk Forening. Herunder bruge foreningens logo, brevpapir, visitkort, etc.

§ 5,5
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.

§ 5,6
Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres terapeutiske virke, og foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

§ 6. Generalforsamlingen

§ 6,1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6,2
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden mellem 1. februar og 31. marts.

§ 6,3
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. De skal herefter optages på den endelige dagsorden, som udsendes til medlemmerne senest én uge
inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 6,4
Forslag til behandling, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning

§ 6,5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
3.1. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
5.1. Valg til bestyrelsen – hvert andet år.
5.2. Foreningens formand vælges for en 2.årig periode.
6. Valg til etikudvalget.
7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.
8. Eventuelt.

§ 6,6
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

§ 6,7
Stemmeberettigede er fremmødte ordinære medlemmer, som har betalt kontingent.
Et stemmeberettiget medlem, der ikke har mulighed for at møde frem på generalforsamlingen, kan give skriftlig fuldmagt til at et fremmødt medlem kan afgive stemme på dennes vegne.

§ 6,8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

§ 6,9
Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af den i § 6,5 nævnte dagsorden skal tilsendes medlemmerne pr mail med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelser og dagsorden skal, med samme varsel, være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

§ 7. Bestyrelsen

§ 7,1
Foreningen ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§ 7,2
Foreningens formand vælges af generalforsamlingen, for 2 år ad gangen.

§ 7,3
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2 medlemmer og 2 suppleanter med 1. suppleant i lige år og 2. suppleant i ulige år.

§ 7,4
Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand, sekretær og kasserer.

§ 7,5
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Der afholdes, kvartalsvist, 4 møder pr år.

§ 7,6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

§ 7,7
Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

§ 7,8
Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.

§ 8. Optagelseskriterier

§ 8,1
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspørges etikudvalget.

§ 8,2
Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøgeren med begrundelse samt anvisning på, hvorledes optagelse eventuelt kan opnås.

§ 8,3
Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har modtaget ansøgningen.

§ 9. Etikudvalget

§ 9,1
Etikudvalget består af 5 medlemmer.
Et etikudvalgsmedlem udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.
4 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
Der vælges en suppleant for et år ad gangen.

§ 9,2
Etikudvalget vælger sin formand blandt de af generalforsamlingens valgte medlemmer af udvalget.
Etikudvalget arbejder selvstændigt og kan ikke modtage instruktioner fra bestyrelsen vedrørende konkrete afgørelser.
Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9,3
Etikudvalget kan af egen drift eller på foranledning af en konkret klage undersøge om et medlem har overtrådt de etiske regler

§ 9,4
Etikudvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal, efter de involverede parter har haft lejlighed til at udtale sig.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9,5
Etikudvalget kan afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision, suspendere medlemskabet i en tidsbegrænset periode i forbindelse med pålæg om terapi og/eller supervision.
Suspension af medlemskabet kan maximalt være på 2 år.
Finder etikudvalget at klagen bør medføre udelukkelse af foreningen, indstilles dette til bestyrelsen.

§ 9,6
Etikudvalgets afgørelse, hvor der er tale om påtale, pålæg eller suspension kan af pågældende medlem inden 14 dage indbringes for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan tiltræde etikudvalgets afgørelse, omgøre afgørelsen, eller sende klagen tilbage til etikudvalget med anmodning om fornyet behandling i udvalget.
Beslutter bestyrelsen at ekskludere et medlem, kan pågældende anmode om, at afgørelsen tages op på førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
Det af bestyrelsen udpegede medlem af etikudvalget deltager ikke i bestyrelsens behandling af sagen.

§ 9,7
Etikudvalget tegner foreningen vedrørende psykoterapeutisk etik og kan af egen drift eller efter anmodning afgive udtalelse vedrørende konkrete spørgsmål.
Etikudvalget påser at de etiske regler til enhver tid er tidssvarende.
Forslag til ændringer i de etiske regler forelægges bestyrelsen, der afgiver indstilling til den følgende generalforsamling.

§ 9,8
Etikudvalgets formand aflægger beretning på generalforsamlingen for årets arbejde.
Konkrete afgørelser omtales med respekt af tavshedspligten.

§ 10. Kontingent

§ 10,1
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 31.1 for januar medlemmer og senest den 31.8 for august medlemmer
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.

§ 11. Regnskab og revision

§ 11,1
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen.
De 2 revisorer og 1
revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 12. Økonomi

§ 12,1
Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter således at de er
rentebærende.

§ 13. Tegning og hæftelse

§ 13,1
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 14. Vedtægtsændringer

§ 14,1
Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte på generalforsamlingen.
Et stemmeberettiget medlem, der ikke har mulighed for at møde frem på generalforsamlingen, kan overdrage skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem, der kan afgive stemme på dennes vegne.
Vedtægtsændringsforslag skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamling senest 30
dage før.

§ 15. Udmeldelse

§ 15,1
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 16. Fortabelse af medlemsrettigheder

§ 16,1
Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor
pågældende medlem.
Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling.
§ 17. Rettigheder

§ 17,1
Medlemsinformation, branding af ID Psykoterapeutisk Forening, herunder grafiske udtryk. Webside, mailinglister etc. tilhører ID Psykoterapeutisk Forening.
Det betyder at medlemslister, ikke i hverken den ene eller anden form, kan videregives uden bestyrelsens samtykke.
§ 18. Opløsning

§ 18,1
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.

§ 18,2
Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.
Således vedtaget på ID Psykoterapeutisk Forenings ordinære Generalforsamling den 17. marts 2017