Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære IDPF’er

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i ID Psykoterapeutisk Forening.

Tid: Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 16.00 – 19.00
Sted: I Karens Minde Kulturhus – Lokale: 2eren
Wagnersvej 19 – 2450 København SV.
Der er fri parkering og Bus 3A har stoppested tæt ved Karens Minde kulturhus.

Tilmelding:  info@idpf.dk

Når vi har afviklet generalforsamlingen, har vi som sædvanlig bestilt mad og drikkevarer, så vi sammen kan hygge os og diskutere videre.

Generalforsamlingen er vores årlige lejlighed til at evaluere foreningens aktiviteter og status, men også en mulighed for at få indflydelse på hvilke aktiviteter der fremover kan være interessante for vores medlemmer.

Men ikke mindst er den årlige generalforsamling en lejlighed til at mødes og dyrke netværket med dine IDPF-kollegaer, hvad enten du er praktiserende psykoterapeut eller bruger din ID-uddannelse på anden vis.
Vi håber du vil afsætte denne aften til at deltage i generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen i ID Psykoterapeutisk Forening

Harry Sandholm
Formand
ID Psykoterapeutisk Forening

Herunder følger dagsordenen og bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 21. februar 2018

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Etikudvalgets beretning.
4. Fagligt udvalgs beretning.
5. Webmasters beretning.
6. Kassererens beretning og fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.
7. Kassererens fremlæggelse af budget 2018 til godkendelse.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Behandling af bestyrelsens vedtægtsændringsforslag.
10. Behandling af evt. forslag fra foreningens medlemmer.
11. Valg af formand.
12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
13. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
14. Valg af medlemmer til Etikudvalget:
15. Valg af suppleant til etikudvalget.
16. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
17. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest onsdag den 7. februar 2018 på mail: info@idpf.dk (mailto:info@idpf.dk)

Her er Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i ID Psykoterapeutisk Forening d. 21. februar 2018:

§ 10,1 ændres fra:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 31.1 for januar medlemmer og senest den 31.8 for august medlemmer
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.

Ændres til:
§ 10,1
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.

Begrundelse:
Ordningen med januar og august medlemmer blev i sin tid indført for at lette kassererens arbejde med kontingentopkrævning, så der kun skulle opkræves kontingent 2 gange om året.
Med indføring af nyt regnskabsprogram er kontingentopkrævninger blevet automatiseret, og derfor kan der optages medlemmer hele året. Optagelsesmåneden bliver herefter den måned, hvor det årlige kontingent opkræves.

§ 1,5 ændres fra:
Foreningens aspirantmedlemmer er studerende, som har afsluttet den teoretiske del på
et godkendt ID Psykoterapeutisk uddannelsessted.

Ændres til:
§ 1,5 slettes

§ 5,2 Ændres fra:
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra godkendte ID Psykoterapeutiske
uddannelsessteder, der har afsluttet den teoretiske del af uddannelsen. Aspirantmedlemmer har dog ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg

Ændres til:
§ 5,2 slettes og de efterfølgende § 5,3 – § 5,6 nummereres om.

Begrundelse:
Bestyrelsen ønsker ordningen med aspirantmedlemmer afskaffet. Den har næsten ikke været benyttet, og er et medlemskab hvor man ikke har ret til at deltage i generalforsamlingerne. På det seneste har der nu også til nogle af vores faglige dage været krav om at det kun var færdiguddannede ID Psykoterapeuter der kunne deltage.
Ordningen blev i sin tid indført for at gøre det muligt for 4. års studerende at blive medlem. Vi vil stadig invitere 4. års studerende med til vores faglige dage i det omfang det er muligt.


19. februar 2018 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment