Indkaldelse til generalforsamling 2017

Kære IDPF’er

Hermed inviteres du til den årlige ordinære generalforsamling i ID Psykoterapeutisk Forening.

Tid: Fredag den 17. marts 2017 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Villa Wilder, Wildersgade 55, København K.

Når vi har afviklet generalforsamlingen gentager vi succesen fra tidligere år med ”Dancing your spirit” guidet af Matthias Axelsen.
Har du ikke før oplevet Matthias og ”Dancing your Spirit”, må du ikke gå glip af denne lejlighed til i trygge omgivelser at overgive dig til dansen.
Når dansen er overstået klokken ca. 19.30 serverer vi en lettere anretning, og slutter af med at hygge os sammen.

Af hensyn til bestilling af mad beder vi dig om at give besked om din deltagelse på mail til illumvendler@gmail.com

Generalforsamlingen er vores årlige lejlighed til at evaluere foreningens aktiviteter og status, men også en mulighed for at få indflydelse på hvilke aktiviteter der fremover kan være interessante for vores medlemmer.

Men ikke mindst er den årlige generalforsamling en lejlighed til at mødes og dyrke netværket med dine IDPF kolleger, hvad enten du er praktiserende psykoterapeut eller bruger din ID-uddannelse på anden vis.
Vi i bestyrelsen glæder os til at se dig.

På vegne af bestyrelsen i ID Psykoterapeutisk Forening

Harry Sandholm
Formand

Dagsorden for den ordinære generalforsamling fredag den 17. Marts 2017

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Etisk udvalgs beretning
4. Fagligt udvalgs beretning
5. Webmasters beretning.
6. Kassererens beretning og fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse.
7. Kassererens fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Behandling af bestyrelsens 2 vedtægtsændringsforslag.
10. Behandling af evt. forslag fra foreningens medlemmer.
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af 1 bestyrelses suppleanter.
13. Valg af 2 medlemmer til etikudvalget:
14. Valg af 1 suppleant til etikudvalget.
15. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
16. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest fredag den 3. marts 2017 på mail: harry.sandholm@integrativterapi.dk
Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag til behandling på ID Psykoterapeutisk Forenings ordinære generalforsamling fredag den 17. marts 2017.

§ 10.1 ændres fra:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og blev fastsat til 1000 kr. pr. År
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 31.1.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.
Udover den 31.1 kan nycertificerede ID-Psykoterapeuter også søge om optagelse den 1.8 og betale kr. 500,- for et halvt års medlemskab.

Ændres til:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 31.1 for januar medlemmer og senest den 31.8 for august medlemmer.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.

Begrundelse:
Det er uhensigtsmæssig at en ændring af kontingentsatsen kun kan gennemføres ved at ændre foreningens vedtægter. Det er i forvejen beskrevet i vedtægternes § 6.5 at den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet.

§ 5.3 ændres fra:
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet skema.

Ændres til:
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet skema.
Nye medlemmer optages to gange om året.
Ansøgere der har ansøgt og betalt kontingent senest den 31.1 optages som januar medlemmer.
Ansøgere der har ansøgt og betalt kontingent senest den 31.8 optages som august medlemmer.

Begrundelse:
Kassererens arbejde kan ved denne ændring effektiviseres og koncentreres til hovedsageligt to perioder i løbet af et år. Det betyder at der kan opbygges frirum for kassereren hvor kassererjobbet kun fylder lidt i hverdagen.


13. februar 2017 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment