Vedtægter

Vedtægter for ID Psykoterapeutisk Forening.

Download vedtægterne: 2019 IDPF-vedtaegter

 

VEDTÆGTER FOR

ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

 

 • 1. Navn, hjemsted og medlemmer

 

 • 1,1

Foreningens navn er ID Psykoterapeutisk Forening

 

 • 1,2

Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl

 

 • 1,3

Foreningen er stiftet 22. oktober 2004.

 

 • 1,4

Foreningens ordinære medlemmer er ID Psykoterapeuter som er certificeret fra et

godkendt ID Psykoterapeutisk uddannelsessted.

 

 • 2. Vision

 

 • 2,1

Det er foreningens vision at skabe et samlende – fagligt og personligt udviklende –

fællesskab for certificerede ID Psykoterapeuter.

 

 • 3. Værdigrundlag

 

 • 3,1

Foreningens værdigrundlag bygger på den integrative dynamiske tilgang til

psykoterapi med fokus på vigtigheden af en stadig etisk og faglig refleksion over

terapeutisk virke.

 

 • 4. Formål

 

 • 4,1

Det er foreningens formål at skabe rammer for fagligt fællesskab, faglig

Opgradering og fortsat faglig fordybelse. Vi samler og dygtiggør certificerede

ID Psykoterapeuter..

 

 • 5. Medlemskab

 

 • 5,1

Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID uddannelsens

psykoterapeutiske linjer.

 

 • 5,2

Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet skema.

 

 • 5,3

Det er ligeledes tilladt medlemmerne at præsentere sig som medlem af ID Psykoterapeutisk

Forening. Herunder bruge foreningens logo, brevpapir, visitkort, etc.

 

 • 5,4

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.

 

 • 5,5

Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres terapeutiske virke, og

foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

 

 • 6. Generalforsamlingen

 

 • 6,1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

 • 6,2

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden mellem 1. februar og 31. marts.

 

 • 6,3

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være

indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. De skal

herefter optages på den endelige dagsorden, som udsendes til medlemmerne senest én uge

inden generalforsamlingens afholdelse.

 

 • 6,4

Forslag til behandling, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning

 

 • 6,5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

3.1. Fastsættelse af kontingent

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

5.1. Valg til bestyrelsen – hvert andet år.

5.2. Foreningens formand vælges for en 2.årig periode.

 1. Valg til etikudvalget.
 2. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.
 3. Eventuelt.

 

 • 6,6

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om

ændringsforslag til disse.

 

 • 6,7

Stemmeberettigede er fremmødte ordinære medlemmer, som har betalt kontingent.

Et stemmeberettiget medlem, der ikke har mulighed for at møde frem på generalforsamlingen,

kan give skriftlig fuldmagt til at et fremmødt medlem kan afgive stemme på dennes vegne.

 

 • 6,8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og

skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med

angivelse af dagsorden.

 

 • 6,9

Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af den i § 6,5 nævnte dagsorden skal tilsendes medlemmerne pr

mail med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær

generalforsamling. Indkaldelser og dagsorden skal, med samme varsel, være tilgængelig på

foreningens hjemmeside.

 

 • 7. Bestyrelsen

 

 • 7,1

Foreningen ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

 

 • 7,2

Foreningens formand vælges af generalforsamlingen, for 2 år ad gangen.

 

 • 7,3

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2 medlemmer og 2 suppleanter med

 1. suppleant i lige år og 2. suppleant i ulige år.

 

 • 7,4

Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand, sekretær og kasserer.

 

 • 7,5

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2

bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Der afholdes, kvartalsvist, 4

møder pr år.

 

 • 7,6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær

næstformandens.

 

 • 7,7

Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

 

 • 7,8

Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen,

der særligt vedrører disse medlemmer.

 

 • 8. Optagelseskriterier

 

 • 8,1

Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes

til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspørges etikudvalget.

 

 • 8,2

Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøgeren med

begrundelse samt anvisning på, hvorledes optagelse eventuelt kan opnås.

 

 • 8,3

Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har modtaget

ansøgningen.

 

 • 9. Etikudvalget

 

 • 9,1

Etikudvalget består af 5 medlemmer.

Et etikudvalgsmedlem udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens

medlemmer.

4 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 2 medlemmer i lige år og

2 medlemmer i ulige år.

Der vælges en suppleant for et år ad gangen.

 

 • 9,2

Etikudvalget vælger sin formand blandt de af generalforsamlingens valgte medlemmer af

udvalget.

Etikudvalget arbejder selvstændigt og kan ikke modtage instruktioner fra bestyrelsen

vedrørende konkrete afgørelser.

Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 9,3

Etikudvalget kan af egen drift eller på foranledning af en konkret klage undersøge om et

medlem har overtrådt de etiske regler

 

 • 9,4

Etikudvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal, efter de involverede parter

har haft lejlighed til at udtale sig.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 • 9,5

Etikudvalget kan afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision,

suspendere medlemskabet i en tidsbegrænset periode i forbindelse med pålæg om terapi

og/eller supervision

Suspension af medlemskabet kan maximalt være på 2 år.

Finder etikudvalget at klagen bør medføre udelukkelse af foreningen, indstilles dette til

bestyrelsen.

 

 • 9,6

Etikudvalgets afgørelse, hvor der er tale om påtale, pålæg eller suspension kan af

pågældende medlem inden 14 dage indbringes for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan tiltræde etikudvalgets afgørelse, omgøre afgørelsen, eller sende klagen

tilbage til etikudvalget med anmodning om fornyet behandling i udvalget.

Beslutter bestyrelsen at ekskludere et medlem, kan pågældende anmode om, at afgørelsen

tages op på førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Det af bestyrelsen udpegede medlem af etikudvalget deltager ikke i bestyrelsens behandling

af sagen.

 

 • 9,7

Etikudvalget tegner foreningen vedrørende psykoterapeutisk etik og kan af egen drift eller

efter anmodning afgive udtalelse vedrørende konkrete spørgsmål.

Etikudvalget påser at de etiske regler til enhver tid er tidssvarende.

Forslag til ændringer i de etiske regler forelægges bestyrelsen, der afgiver indstilling til den

følgende generalforsamling.

 

 • 9,8

Etikudvalgets formand aflægger beretning på generalforsamlingen for årets arbejde.

Konkrete afgørelser omtales med respekt af tavshedspligten.

 

 • 10. Kontingent

 

 • 10,1

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemskab.

 

 • 11. Regnskab og revision

 

 • 11,1

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer valgt

blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De 2 revisorer og 1

revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

 • 12. Økonomi

 

 • 12,1

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter således at de er

rentebærende.

 

 • 13. Tegning og hæftelse

 

 • 13,1

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være

formanden eller dennes stedfortræder.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 • 14. Vedtægtsændringer

 

 • 14,1

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte

på generalforsamlingen.

Et stemmeberettiget medlem, der ikke har mulighed for at møde frem på generalforsamlingen,

kan overdrage skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem, der kan afgive stemme på dennes vegne.

Vedtægtsændringsforslag skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamling senest 30

dage før.

 

 • 15. Udmeldelse

 

 • 15,1

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent tilbagebetales ikke

ved udmeldelse.

 

 • 16. Fortabelse af medlemsrettigheder

 

 • 16,1

Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde

modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner

herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor

pågældende medlem.

Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære

generalforsamling.

 

 • 17. Rettigheder

 

 • 17,1

Medlemsinformation, branding af ID Psykoterapeutisk Forening, herunder grafiske udtryk.

Webside, mailinglister etc. tilhører ID Psykoterapeutisk Forening. Det betyder at

medlemslister, ikke i hverken den ene eller anden form, kan videregives uden bestyrelsens

samtykke.

 

 • 18. Opløsning

 

 • 18,1

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30

dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med

3/4 af de tilstedeværende medlemmer.

 

 • 18,2

Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller

til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling

med almindeligt flertal.

 

Således vedtaget på ID Psykoterapeutisk Forenings ordinære

Generalforsamling den 21. marts 2019