Start af virksomhed

Værd at vide ved start af egen ID Psykoterapeutisk virksomhed:

1. Moms
2. Dokumentation for momsfritagelse
3. Lønsumsafgift
4. Registrering af selvstændig virksomhed
5. Journalisering

Ad 1. Moms

Som hovedregel, se undtagelser nederst, er ID Psykoterapeutisk virksomhed fritaget for at betale moms, idet vi opfylder de to betingelser for alternative behandlere, som en fritagelse kræver. Det ene er et uddannelseskrav og det anden er et behandlingskrav: www.skat.dk>vejledninger. Tryk Virksomhed, tryk vejledninger(nederst på siden) og vælg: Alternative behandlere og andre sundhedspersoner- om moms og lønsumsafgift.

Uddrag af ”Alternative behandlere og andre sundhedspersoner- om moms og lønsumsafgift”:

Uddannelseskrav – alternative behandlere:

For alternative behandlere har SKAT følgende uddannelseskrav.
Anatomi/fysiologi – 200 timer
Sygdomslære/farmakologi – 100 timer
Den primære behandlingsform – 250 timer
Klinikvejledning/klinikbehandling – 10 timer
Øvrig sundhedsfaglig undervisning – 100 timer
I alt 660 timer

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område kan timerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi erstattes af timer inden for den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egen-terapi og modtagelse af supervision.

Behandlingskrav

Du skal opfylde disse behandlingskrav for at dine behandlinger er momsfrie:

• Du stiller diagnoser på konkrete sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
• Du foretager behandlinger med henblik på at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder

• Du foretager forebyggende behandlinger med henblik på at forebygge sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
Inden du begynder behandlingen, skal du stille en diagnose på den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed, som du vil behandle eller forebygge.
Når du behandler tilstande, der kan betegnes som sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, skal du være opmærksom på, at du opfylder uddannelseskravene for den behandlingsform, du anvender, hvis det skal være momsfrit.
Når du forebygger en sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed, skal den pågældende have symptomer på, at der er en øget risiko for at komme til at lide af en konkret sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed.
Eksempler på momsfrie behandlinger
• Egentlig sygdomsbehandling
• Forebyggelse af specifik sygdom, for eksempel behandling af depressioner, fobier, angst, smerter, allergi eller myoser.
Eksempler på momspligtige behandlinger
Behandlinger inden for, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, coaching, stress, supervision, kan ikke blive momsfritaget.. Det er der taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet. Er din omsætning på disse behandlinger på over 50.000 kr. pr. år, skal der betales moms.
Blandede behandlinger
Hvis du har både momspligtige og momsfrie behandlinger, kan du få delvist fradrag for momsen af dine fællesudgifter.
Fællesudgifter er udgifter, som du har i forbindelse med både de momsfrie og momspligtige indtægter
(fx revisor, administration eller lokaleudgifter). Det betyder også, at du kun skal betale lønsumsafgift af den del
af overskuddet, som vedrører de momsfrie indtægter.
Er du i tvivl om reglerne, kan du få et bindende svar fra www.skat.dk>virksomheder: bindende svar. Det koster 300 kr., eller ved henvendelse til en revisor.

Ad 2. Dokumentation for momsfritagelse

SKAT kan forlange dokumentation for, at du udfører momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være fakturaer, klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvem der er blevet behandlet, hvilken sygdom det drejer sig om, og hvilken behandling der er iværksat. Dokumentationskravet gælder for både autoriserede sundhedspersoner og alternative behandlere og SKATs medarbejdere har tavshedspligt.

Ad 3. Lønsumsafgift

Hvis din virksomhed har et momsfrit afgiftsgrundlag på over 80.000 kr. om året, skal den registreres for lønsumsafgift, se nedenfor. Lønsumsafgiften bliver beregnet af det skattemæssige overskud før renter, og udgør 3,08 %

Ad 4. Registrering af selvstændig virksomhed

Ved start af enkeltmands virksomhed skal denne kun registreres på www.virk.dk, ”start virksomhed” hvis årets momsfri afgiftsgrundlag er mere end 80.000 kr., og man derfor skal betale lønsumsafgift.
Det er frivilligt at registrere enkeltmandsvirksomheder, hvis omsætningen, inden for en 12-måneders periode, er under 50.000 kr. for momspligtige ydelser.

Ad 5. Journalisering

Som ikke offentlig ansat psykoterapeut, har man ikke journalpligt, da man ikke er underlagt flg.: ”Lov om psykologer mv. og Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).”

Hvis du alligevel fører journal over dine klienters behandlingsforløb, og det opbevares i en form, hvor det er ”personhenførbare oplysninger”, skal det anmeldes til Datatilsynet. www.datatilsynet.dk- Blanketter, se yderligere informationer i: ”Journalisering og opbevaring af klientoplysninger”, udarbejder af Etikudvalget.