Etikregler

 

ID Psykoterapeutisk Forenings regler er gældende for alle foreningens medlemmer.

 

§ 1. Almene bestemmelser
1.1  De etiske regler er bindende for alle medlemmer af foreningen.

1.2  Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.

 

§ 2. Forhold til klienten
2.1 Tavshedspligt
Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien.

Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

Psykoterapeuter og psykologer har ikke, som præster, absolut tavshedspligt. Den tavshedspligt vi har, er nærmere et løfte som vi har givet klienterne. Det er ikke juridisk bindende, men det kan i nogle tilfælde falde ind under løftebrud i aftalelovens forstand. Og tavshedspligten er selvfølgelig et meget vigtigt etisk princip. Vores sanktionsmidler ved overtrædelse af tavshedspligten er påtale, kræve at terapeuten går i supervision, tidsbegrænset eller permanent udelukkelse fra foreningen.

2.2 Videregivelse af oplysninger
At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse.
Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.

Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.
Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.

2.3  Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som psykoterapeuten har udfærdiget om klienten.

2.4  Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger

1.  Samtykke:
a.  Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig.
b.  Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.
c.  Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe.

2.  Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke:
a.  Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.
b.  Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.

3.  Vedrørende børn og unge:
a.  Samtykke fra personer under 18 år må kun modtages med tiltrædelse af indehaveren af forældremyndigheden, der har samme rettigheder som klienten.
b.  Såfremt barnet tilbagekalder sit samtykke mod indehaveren af forældremyndighedens ønske, kan optagelsen ikke vises.
c.  Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan tiltræde barnets samtykke, kan optagelsen ikke vises.
d.  Såfremt det drejer sig om optagelse af en familieterapi, hvor en eller flere børn indgår, har hvert enkelt barn ret til at rådføre sig med en voksen udenfor familiekredsen, såvel før som under og efter optagelsen. Den offentlige forevisning må først finde sted, efter den voksne – sammen med barnet – har gennemset den færdigredigerede udsendelse og udtrykkeligt sagt god for den.

4. Terapeutens forpligtelser.
a.  Den terapeut, der medvirker i en terapi til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom terapeuten må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål.
b.  Indgår der børn i terapien, har terapeuten et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes, samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde.
c.  Det påhviler terapeuten at orientere TV- produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning, og det anbefales, at de involverede selskaber ved deres underskrift tiltræder disse regler, inden optagelserne påbegyndes.

2.5  Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.6  Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

2.7  Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

2.8  Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under ?2.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i ?2.4.

2.9  Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.

2.10  Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme.

2.11  En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12  Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har.

2.13  Psykoterapeuten skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige uden eller med ringe udgift for klienten.

2.14  Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.

2.15  Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.

 

§ 3. Forhold til kolleger
3.1  Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed.

3.2  En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af ID Psykoterapeutisk Forening bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og rette henvendelse til ID Psykoterapeutisk Forenings etikudvalg.

 

§ 4. Faglig standard
4.1  Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse problemerne.

4.2  Medlemmer af foreningen forpligter sig til at holde sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

KLAGEBESTEMMELSER OG FORRETNINGSORDEN FOR ETIKUDVALGET


1. Etikudvalget træffer afgørelser ved stemmeflertal på møder hvor alle medlemmer er indkaldt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer deltager i afstemningen. Er et medlem i længere tid forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, eller er et medlem inhabil, anmodes bestyrelsen om at udpege et ad hoc-medlem. Pågældende behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

2. Klager over medlemmers overtrædelse af foreningens etiske regler sendes skriftligt til etikudvalgets formand. Enhver klage forelægges til udtalelse for det medlem, der er klaget over. Etikudvalget tager på det efterfølgende møde stilling til, om klagen skal afvises eller undersøges. Afvises klagen, meddeles dette med begrundelse til klager og den indklagede. Skal klagen undersøges nærmere udpeger udvalget et medlem, der er ansvarlig for den videre sagsbehandling. Den ansvarlige forestår sagsbehandlingen og afgiver indstilling til udvalget. Finder det ansvarlige medlem det nødvendigt at indhente juridisk assistance, skal den økonomiske forpligtelse forelægges for udvalget og eventuelt bestyrelsen til endelig godkendelse, før der træffes bindende aftale med advokat/jurist.

3. Det ansvarlige medlem skal sikre, at både den indklagede og den klagende får adgang til samtlige sagens dokumenter og får lejlighed til at udtale sig. Parterne kan indkaldes til møde med den ansvarlige eller hele udvalget. Den ansvarlige skriver referat af mødet, der godkendes af parterne. Afviser den indklagede at udtale sig til sagen eller at komme til et indkaldt møde, kan udvalget lægge den klagendes påstand til grund for sin afgørelse. Afviser den klagende part at udtale sig til dokumenter, udtalelser og lignende fra den indklagede, kan udvalget vælge at lade klagen bortfalde. Udvalget kan, med respekt for tavshedspligten, indhente udtalelse fra særligt sagkyndige eller kan, med tilladelse fra parterne, indhente udtalelse fra personer, der på afgørende vis yderligere kan belyse klagen.

4. Udvalget kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, indkalde parterne til en forligsmæssig drøftelse. Enhver af parterne kan uden skadevirkning afvise at deltage i en sådan drøftelse.

5. En part kan møde op med bisidder efter eget valg.

6. En part er ikke bundet af sin tavshedspligt overfor etikudvalget vedrørende den konkrete klage.

7. Etikudvalget har tavshedspligt vedrørende konkrete klagesager. Udvalgets afgørelser er offentlige, og udvalget beslutter under hvilken form og med hvilket indhold afgørelsen skal meddeles foreningens medlemmer. Parterne modtager en skriftlig, begrundet afgørelse med vejledning om ankemuligheder.

8. En klagesag skal behandles hurtigt og respektfuldt. Hvis udvalget først træffer afgørelse mere end seks måneder efter klagens indgivelse, skal udvalget redegøre for den lange sagsbehandlingstid. Klager vedrørende forhold, der er mere end to år gamle, kan kun i særlige tilfælde behandles.

9. Foreningen hæfter ikke for udgifter, et medlem pådrager sig som følge af en klagesag.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 22. oktober 2004
Tilføjelse i §2 på generalforsamling d. 17. marts 2013